Co předcházelo generálnímu sněmu 1918

Jakkoli bolestné ztráty přinesla světu i naší zemi Velká válka 1914-1918, jakkoli mnoho českých rodin přišlo o syny, kteří padli na bojištích, česká domácí půda nebyla samotnými boji přímo zasažena. Kulturní i náboženský život šel zde svou cestou a jeho svéprávnost rostla. Čeští evangelíci už dávno nebyli závislí  na obětavých kazatelích z Uher, ale měli své vlastní. Ti získávali vzdělání nejen ve Vídni, ale mnozí také ve Švýcarsku, v Německu, v Nizozemí či ve Skotsku. To jim umožnilo neobyčejný rozhled. Také se bedlivě věnovali osvětě národa. Pořádali veřejné přednášky, vydávali časopisy. Od poloviny 19. století až do roku 1914 vycházelo v Čechách a na Moravě skoro dvacet časopisů (Česko-bratrský hlasatel, Českomoravská jednota, Evangelické listy, Jednota, Hlasy ze Siona, Stráž na Sionu, Hus apod.), i když jen několik málo let a v nevelkém nákladu.  Obě povolené církve, totiž helvetského i augsburského vyznání, podřízené Vrchní církevní radě ve Vídni, si byly dobře vědomy dědictví české reformace, husitské i bratrské. Roku 1905 byla založena Kostnická jednota a od r. 1915 až dodnes vycházejí Kostnické jiskry.

Dne 16. května 1917 se sešli na klimentské faře zástupci obou církví a vyhlásili dva požadavky:

1) samostatnost českých církví a jejich odloučení od Vídně,

2) přihláška k Bratrské konfesi z r. 1535 a České konfesi z r. 1575.

Později se stoupenci těchto požadavků pravidelně scházeli na vinohradské faře.

Nejčastěji zmiňovaná jména

Josef Souček (tehdy 54 let), farář v Praze u Klimenta (studium Vídeň, Lipsko, Erlangen, Edinburg). Senior církve h.v., předsedal už prvnímu sněmu českých evangelíků v r. 1903. Na generálním sněmu 1918 zvolen seniorem (titul synodní senior se začal užívat později). Do r. 1932 zastává obojí funkci, pak jen synodní senior až do úmrtí v r. 1938. Čestný doktorát na Husově fakultě a univerzitě v St. Andrews.

Ferdinand Hrejsa (51 let), farář v Praze u Salvátora, (studium Vídeň, Vratislav, Erlangen). Superintendent církve a. v., na generálním sněmu zvolen náměstkem  seniora. Ihned po založení české Husovy bohoslovecké fakulty profesorem církevních dějin. Bohatá publikační činnost (např. 6-dílné Dějiny křesťanství v Československu – až do r. 1576).  Zemřel 1953.

František Žilka (47 let), farář v Mělníce, (studium Vídeň, Halle, Edinburg, Lausanne). Ihned po založení Husovy české bohoslovecké fakulty profesor novozákonní teologie i její děkan. Bohatá publikační i překladatelská činnost, také účast v mezinárodních hnutích ve prospěch přátelství mezi národy. Čestný doktorát z Paříže.

Antonín Frinta (34 let), lingvista, od r. 1918 profesor filosofické fakulty, zemřel 1975.

Josef Hromádka (29 let), vikář u Salvátora, od založení Husovy fakulty její profesor i děkan, bohatá veřejná i publikační činnost, 1939-1946 na Union Theological Seminary v USA, zemřel 1969.

Zůstali stranou

Čeněk Dušek (49 let), farář v Kolíně (studium Těšín, Vídeň, Edinburg), předtím superintendent církve h.v. Čestný doktorát z Vídně. Jako učitel náboženství kolínského gymnasia proslulý a vyhledávaný, také politicky činný v tzv. Realistické straně. V ní se stal spolupracovníkem a přítelem T. G. Masaryka. Dožil se vzniku Československé republiky, ne však Generálního sněmu ani poválečného Masarykova  příjezdu. Zemřel 23. listopadu 1918.

Ferdinand Císař (41 let), farář v Kloboukách, superintendent moravské církve h.v., (studium Vídeň, Halle, Edinburg), proslulý řečník, vlivný veřejný činitel. (U něho v r. 1905 přistoupil do evangelické církve Masaryk).  Čestný doktorát ze Ženevy. Zvolen do vedení církve, avšak brzy na všechny své funkce      rezignoval (zřejmě pro svůj zdravotní stav). Zemřel 1922.

Jan Karafiát (43 let), farář ve Velké Lhotě, od r. 1895 se věnoval jen veřejnému publikování. (Studium Gütersloh, Berlín, Bonn, Vídeň, Edinburg).  Jako autor „Broučků“ široké veřejnosti nejznámější. Vždy vyhraněný „reformovaný“ (h.v.) se ke spojení církví nepřihlásil a stáhl se do soukromí, pořádal bohoslužby ve vlastním bytě. (Vydavatelská práva na „Broučky“ však svěřil synodní radě). Zemřel 1929.

Blahoslav Hájek, emeritní evangelický farář

GENERÁLNÍ SPONZOR

Evangelische Kirche im Rheinland

HLAVNÍ SPONZOR

CONSEQ Evangelische Landeskirche in Baden Evangelische Kirche in Hessen und Nassau Magistrát hl. m. Praha Ministerstvo kultury ČR Nadace DRFG Wood & company

PARTNER

E.ON Chládek a Tintěra Koh-I-Noor Pardubický kraj Pardubice Respect, a.s. UniCredit Bank kudyznudy.cz